§1 Postanowienia ogólne

Każdy z gości restauracji DĄBSKIE JADŁO jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Restauracja

1. Na terenie restauracji można spożywać posiłki oraz napoje (w tym napoje alkoholowe) zakupione wyłącznie w Restauracji DĄBSKIE JADŁO.

2. Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.

3. W Restauracji DĄBSKIE JADŁO obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

4. W Restauracji DĄBSKIE JADŁO obowiązuje zakaz wstępu ze zwierzętami.

5. Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6. Za rzeczy pozostawione bez opieki Restauracja DĄBSKIE JADŁO nie odpowiada.

7. Obsługa może odmówić wstępu do restauracji DĄBSKIE JADŁO każdej osobie bez podania konkretnej przyczyny. Zakaz ten będzie szczególnie stosowany wobec: - osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich - osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających - osób , które mimo zakazu próbują wnieść oraz spożywać własne napoje, napoje alkoholowe, dania, desery i inne artykuły spożywcze - osób mających zakaz wstępu do Restauracji Zakaz ten będzie stosowany wobec wszystkich osób łamiących regulamin Restauracji, włącznie z osobami mającymi w Restauracji rezerwacje stolików, a poniesione koszty związane z rezerwacją nie zostaną zwrócone.


§2 Rezerwacje i zamówienia

1. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem +48 739 032 031 lub osobiście w Restauracji. Rezerwacje są ważne 20 minut.

2. Danie dnia zamówione na wynos/dowóz wydawane jest bez kompotu.

3. Zamówienia telefoniczne na wynos/dowóz prosimy składać pod numerem tel. +48 739 032 031.

4. Zamówienia dostarczane na dowóz realizowane są od 30zł.


§3 Bezpieczeństwo

1. Dla bezpieczeństwa gości wprowadzone są w Restauracji środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu obiektu za pomocą monitoringu wizyjnego.

2. Zakazuje się wnoszenia do Restauracji własnych napojów, jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.

3. Osoby wchodzące do Restauracji maja obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

4. W przypadku łamania prawa lub regulaminu Restauracji, niszczenia mienia Restauracji przez gościa, pracownicy Restauracji DĄBSKIE JADŁO uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z Restauracji lub jeśli to konieczne, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji.

5. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Restauracji DĄBSKIE JADŁO konsument-gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.


§4 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.

2. Reklamacje dotyczące potraw dostarczanych podczas dowozów prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 739 032 031. Reklamację będą rozpatrywane tylko i wyłącznie przy zwrocie 80% dania dostarczonego przez kierowcę.


§5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.DABSKIEJADLO.pl oraz jest dostępny w restauracji DĄBSKIE JADŁO, ul.Dąbska 18D/LU8, 31-572 Kraków.

2. Właściciele Restauracji DĄBSKIE JADŁO zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o dowolnym czasie bez podania przyczyny.

3. Regulamin obowiązuje od 01.01.2017 r.

4. Wstęp do Restauracji DĄBSKIE JADŁO, oznacza zgodę konsumenta na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Restaurację DĄBSKIE JADŁO do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.

5. Restauracja DĄBSKIE JADŁO nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych itp.

6. Restauracja DĄBSKIE JADŁO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie restauracji.